torsdag 21 juni 2018

Fusk och plagiat

Josefin...
Vi har länge haft en diskussioner kring fusk och plagiat här på skolan. Diskussionerna har handlat om vad fusk är och var gränsen går, att fusket ökat, vilka repressalier en elev ska få när den fuskar, hur fusket ska utredas, hur fusk kan undvikas och vad fusk beror på. Jag tycker dock inte att vi djupdykt i frågan och undersökt den på riktigt utan de diskussioner som förts har skett spontant i korridorer och på fikaraster. Vi skulle vinna mycket på att förstå fenomenet på ett djupare plan, detta för att kunna möta våra elever och hitta en väg som är mer konstruktiv och lösningsfokuserad. 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan, dels avsiktlig och medveten fusk, dels oavsiktlig och omedveten fusk. Oavsiktligt fusk kan handla om okunskap hos eleverna om hur källor kan användas i en egen skriven text genom till exempel citat- och referatteknik. Oavsiktligt fusk kan också handla om otydlighet och att till exempel grupparbeten och samarbeten mellan elever idag uppmuntras och används i undervisningen i allt högre grad. Detta kan leda till att risken för plagiat ökar och att gränsen för plagiat och otillåten hjälp blir allt suddigare. Avsiktlig fusk kan bero på nödlösning för en elev som hamnat i trångmål, tillgängligheten till internet, stora elevgrupper, undervisningsformerna, mer samarbeten elever emellan och jakt på höga betyg, synen på och acceptansen kring fusk på skolan och eleverna generellt, examinationsformerna, press, stressad studiesituation, opersonliga relationer till lärarna, elevens personliga moral och risken att åka fast för fusk (jfr. Hult & Hult, 2003; Wilhoit, 1994)

Fusk är enligt Skolverket (2016) när en elev försöker vilseleda eller använda otillåtna hjälpmedel i samband med bedömning av dess kunskaper. Skolverket anser att fusk är en allvarlig överträdelse vilken också kan leda till allvarliga konsekvenser för elevenDet är viktigt att vi lärare förstår och möter eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt gällande hur andras texter får användas, alltså att eleverna får nödvändiga kunskaper om och färdigheter i citat- och referatteknik. Det är också viktigt att vi lärare får en förståelse för komplexiteten i frågan och att vi pratar ihop oss om vad som anses vara fusk Det behövs med andra ord en större förståelse hos elever och lärare om vad fusk är, vilka drivkrafter, missuppfattningar och svårigheter som kan uppstå samt hur fusk kan förebyggas.

Dessa frågeställningar kan användas som diskussionunderlag (Wilhoit, 1994):
A) Vilken information behöver ges till eleverna gällande examinationer? 
B) Vad behöver läras ut gällande vetenskapligt arbetssättkällhänvisning och referatteknik
C) Vilka eventuella fallgropar finns gällande oavsiktligt fusk från eleverna

Josefin, vad tänker du gällande fusk och plagiat?

Referenser
Hult, Å., Hult, H. (2003). Att fuska och plagiera – Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva? CUL-rapport nr 6. Hämtad från (2018-04-22): https://liu.se/didacticum/filarkiv-cul/1.94087/CULrapportnr62003.pdf 
  
Skolverket. (2016). Frånvaro, fusk och resterHämtad från (2018-03-21): https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/franvaro-och-rester 

Wilhoit, S. (1994). Helping Students Avoid PlagiarismCollege Teachingvol 47,  nr 4, s. 161-165. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...