måndag 21 december 2015

Uppmärksammade i Skolvärlden

Elin och jag blev intervjuade om samplanering och sambedömning i tidningen Skolvärlden i december. Kul! Här kan du läsa hela artikeln Att sätta betyg ihop ger dem trygghet.


måndag 7 december 2015

Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 6

Malin,

den sista modulen i Skolverkets bedömningskurs handlar om hur vi som lärare ska göra när vi sätter betyg. Inte mycket var nytt under solen för oss som arbetat med Skolverkets skrift Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet. Här nedan bjuder jag ändock på en sammanfattning:

Vid betygsättning ska jag göra en helhetsbedömning där jag inventerar: Vad vet jag om elevens kunnighet idag? Betygen jag kan sätta är följande:

A: Alla kunskapskrav på A har uppnåtts.
B: Alla kunskapskrav på C har uppnåtts och övervägande del av kunskapskraven för A.
C: Alla kunskapskrav på C har uppnåtts.
D: Alla kunskapskrav på E har uppnåtts och övervägande del av kunskapskraven för C.
E: Alla kunskapskrav på E har uppnåtts.
F: Kunskapskraven för E har inte uppnåtts.
Streck (-): Sätts när jag som lärare inte kan bedöma elevens kunskaper på grund av att eleven varit frånvarande.

Vad som är övervägande del avgör läraren utifrån kursens syfte och mål. Det finns ingen visuell koppling, det vill säga: bara för att en större mängd text i kunskapskraven är markerad betyder inte det att det är en övervägande del.

Viktigt att kommunicera till elever är att sammanvägningsbetygen på NP följer annan princip än sammanvägningen vid betygsättning i en kurs. Man kan exempelvis få F på en av delarna i NP i svenska och ändå få det sammanvägda betyget D på NP. Vid betygsättning är det emellertid kursens kunskapskrav som gäller.

Undantagsbestämmelsen säger att jag som lärare kan bortse från något enstaka kunskapskrav om det finns särskilda skäl som inte är av tillfällig natur (alltså olika permanenta funktionshinder som inte avhjälps med kompensatoriska hjälpmedel). Undantaget gäller bara vid betygsättning och ska inte tillämpas vid bedömningar.

Många elever tror att an måste ha A på allt, men man måste inte vara bäst hela tiden! Med allsidig bedömning och progression i kursen kan jag låta bedömningar i slutet av kursen väga tyngre än de eleven gjorde i början. Vissa arbetsmoment kan också få väga tyngre än andra.

Vad gäller att sätta ut betyg på uppgifter tycker jag att det beror på sammanhanget. I "Behövs betyg på enskilda uppgifter?" från Greve, Israelsson och Jönssons bok Att bedöma och sätta betyg: tio utmaningar i lärarens vardag (2014) problematiseras detta. Man tar upp att betyg kan avleda uppmärksamhet från återkoppling och att betyg på uppgifter kan vara missvisande utifrån att eleven inte alltid vet vilka bedömningar som väger tyngst, exempelvis. Författarna poängterar att konstruktiv återkoppling det viktigaste tillsammans med att man bibehåller hög detaljnivå i återkopplingen. Vad har eleven gjort bra? Vad kan bli bättre? Hur kan det bli bättre? Om denna information framkommer i återkopplingen spelar kopplingen till kunskapskraven (eller ej) mindre roll.

Jag kan konstatera att jag gör lite olika. Oftast skriver jag en fyllig och detaljrik återkoppling i vår lärplattform Schoolsoft. Där markerar jag också vilka kunskapskrav som eleven uppnått i den aktuella uppgiften. Jag låter eleven arbeta med och fråga om den detaljrika återkopplingen, och diskuterar inte kunskapskraven med eleven. Istället tänker jag att matrisen främst finns där för min skull inför betygsättningen.

Saker jag vill diskutera vidare i ämneslagen:
 1. Hur många gånger vill vi se att något är av A-kvalité?
 2. Vilka uppgifter/bedömningstillfällen väger tyngst?
 3. Hur kommunicerar vi vår betygspraktik till eleverna?
 4. Hur resonerar vi runt att sätta betyg på enskilda uppgifter?
 5. Hur vet vi att eleverna vet hur betygsättning går till?
Hittade en youtube-film för grundskolan av Anna Karlefjärd: Betyg - så funkar det! Kanske skulle  den kunna fungera som ett underlag för samtal med eleverna också på gymnasieskolan?Frågor jag vill ställa till eleverna:
  • Hur väger lärare ihop bedömningar till ett betyg?
  • Vad betyder "till övervägande del"?
  • Kan man få ett A i betyg om läraren gett ett lägre "betyg" på en eller ett par uppgift/er (om man använder betygsbeteckningarna på enskilda uppgifter)?
  • Om läraren väger mellan betyget A eller B – vad är det som avgör vilket betyg det blir?
  • Visar betyget vad eleven kan när betyget sätts, eller är betyget mer av ett medelvärde av vad man visat?
  • Hur ska betyget på nationella prov (om man har nationella prov) förhålla sig till betyget?

Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 5

Malin,

bedömningskursens femte (och näst sista) modul handlar om dokumentation. Den stora frågan är förstås: Hur ska jag dokumentera elevernas kunskapsutveckling på ett för dem begripligt sätt, som också hjälper mig vid betygssättning och som helst inte tar för mycket av min tid i anspråk?

Det är onekligen så att Måhl, Gustavsson och Sundbalds bok Betygssättning - en handbok tillsammans med vår lärplattform SchoolSoft hjälpt mig oerhört mycket vad gäller dokumentation. Tidigare har jag brottats med matriser i pappersform som jag fyllt i för varje elev. (Rekommenderas inte! Det blir kladdigt och otydligt och väldigt ofta fel) och haft svårt att på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera resultaten till eleverna. Här nedan tänkte jag föröka beskriva hur jag numera dokumenterar, med utgångspunkt i ett exempel från kursen Svenska 1.

Min primära dokumentation, så som resultat på prov eller muntlig anföranden sparar jag på två ställen: Prov, resultatlistor och ifyllda matriser och anteckningar från muntliga anföranden och seminarier sparar jag i ett arkiv, en stor papplåda för A4-papper (en per ämne och läsår). Resultaten förs sedan in i digital form i SchoolSoft, den lärplattform vi använder på vår skola.

På Schoolsoft finns också all sekundär dokumentation: Här markerar jag uppnådda kunskapskrav utifrån varje arbetsområde i en digital uppgiftsmatrismatris och skriver kunskapsomdömen om vad eleven uppnått och INTE uppnått, samt ett eller två utvecklingsområden att arbeta vidare med till nästa gång. Nyckeln till tydligare kommunikation har varit att först kommunicera förväntat resultat till eleven, och sedan återkoppla hur elevens prestation mäter sig mot det detta. Det förväntade resultatet och återkopplingen till eleven, kunskapsomdömet, kan då se ut såhär:Denna formella information ges till eleven efter varje arbetsmoment i kursen och finns sedan kvar för dem och deras vårdnadshavare att titta på i lärplattformen när helst de önskar. Skolverkets direktiv är att den formella informationen ska "Bibehålla information om elevens kunnande utifrån styrdokumenten under längre tid." Detta tycker jag att min dokumentation lever upp till, inte minst eftersom varje kunskapsomdöme är kopplat till kunskapskraven. Kunskapsomdömena och matrisen gör det då enkelt för att sätta betyg, lämna över till annan lärare (om jag skulle bli sjukskriven eller byta jobb) eller att skriva omdömen inför utvecklingssamtal.

Eleverna har rätt till fortlöpande information, vilket informationen efter varje arbetsområde kan ses som. Jag har emellertid märkt att detta inte räcker. Till mina elever har jag sagt att de altid kan mejla eller prata med mig i samband med lektionen om hur de ligger till i kursen. När två tredjedelar av kursen gått får alla en summerad avstämning och information om potentiella slutbetyg utifrån den kursmatris som finns i Schoolsoft. Så här ser det ut i de digitala matriserna utifrån uppgiften och i kursen som helhet:


Utöver den formella dokumentationen, dokumenterar jag också informellt i min anteckningsbok som jag alltid har med mig. Här skriver jag ner vad måste jag tänka på nästa lektion, vilken kollektiv återkoppling jag ska ge till klassen efter ett arbetsområde och vilka områden klassen som helhet behöver arbeta mer med, exempelvis. Här noterar jag också informella bedömningar. Jag lägger emellertid inte så stor vikt vid informella bedömningar (som är mycket svåra att göra på ett rättsäkert sätt), men noterar om det är någon elevprestation under lektionstid som är exceptionell i förhållande till kunskapskraven i något avseende.

Något jag skulle vilja arbeta vidare med nu är: Förstår vi varandras dokumentation? Jag vill också inventera hur mina elever uppfattar begreppen återkoppling, bedömning och betygsättning - är dokumentationen tydlig? Följande frågor vill jag ställa till eleverna:
 • När får du återkoppling?
 • Hur får du återkoppling?
 • När förstår du återkopplingen? 
 • När använder du återkopplingen?
 • Beskriv en återkoppling som stöttade dig i ditt lärande

fredag 4 december 2015

Fortbildning i ledarskap med John Steinberg

Klotter från Kärrtorps gymnasium
Idag träffades kollegor från Värmdö gymnasium, Rönninge gymnasium, Kärrtorp, Midsommarkransens gymnasium och Gustavsberg för att avnjuta en föreläsning om ledarskap med John Steinberg, professor i pedagogik. På eftermiddagen samtalade lärarna i tvärgrupper.

Jag har lyssnat på Steinberg förut och mycket av det han sa hade jag hört tidigare. Något tar man emellertid alltid med sig och det var roligt att inse hur mycket av det han presenterade som jag numera tar som självklart. Här nedan sammanfattar vad jag tar med mig denna gång:


 • Förstelärarnas uppdrag är att vi pratar om rätt saker, det vill säga pedagogik istället för infrastruktur, menar Steinberg. Vill ta reda på hur mina kollegor upplever mitt fokus.
 • Ledarskap är, bland annat, att ge eleverna framtidstro, fostra dem till demokratiska medborgare och att få dem att äga sitt eget lärande. Någonstans i matristräsket har jag nog tappat de långsiktiga och stora visionerna. Dem vill jag hitta tillbaka till.
 • I dagens skola är lärarnas auktoritet inte given, den måste vi arbeta för och förtjäna i elevernas ögon. Steinberg gav exempel på hur vi kan stärka förtroende, tillåt och acceptans med hälsning, position i rummet, förberedelser och inslag av formalitet. Utifrån detta skulle jag vilja jobba vidare med mina lektionsstarter. Hur börjar man en lektion på bästa sätt för att vinna nyfikenhet och arbetsro?
 • Lärarens blick styr elevens fokus, påpekar Steinberg. Genom att peka på instruktionen kan man få eleven att läsa den, istället för att be läraren förklara vad man ska göra.
 • Läraren är en artist, menar Steinberg. Artister bygger på sin personlighet, gör sin grej och tränar ihärdigt på att bli bättre. Jag skulle tycka att det vore roligt med ett samtal om detta i ämnesgrupperna på skolan, att få sätta ord på vad som är ens grej och hur man vill bygga vidare på det. Tänk vilket spännande samtal det skulle kunna bli!
 • Att besöka varandra kan vara ett utmärkt sätt att utveckla den kollektiva kompetensen på skolan. Steinberg förordade en modell där kollegan man besöker bestämmer villkoren, så som vad jag som besökare ska titta på, och hur detta ska dokumenteras och följas upp. Kollegiala lektionsbesök längtar jag efter.onsdag 2 december 2015

Hur höjer vi elevernas motivation?

Malin,

det här med elevernas (bristande) motivation har jag grubblat över länge. Efter att vi båda läst Peter Gärdenfors Lusten att förstå (Natur och kultur, 2010) och efter att jag arbetat med motivation tillsammans med eleverna i fördjupningskursen Psykologi 2b med hjälp av Nadja Ljunggrens lärobok Psykologi 2a och 2b fick jag äntligen nya ingångar till att förstå elevernas motivation.

Gärdenfors påpekar att: "Mycket av elevernas motivation bestäms av skolans och det omgivande samhällets struktur" (s. 266) ändock går det förstås att höja motivationen hos eleverna. Efter den formativa bedömningsfrälsningen och matrisinfernot som följde med GY11 har jag känt mig fyrkantig i min undervisning. Jag har nagelfarit kunskapskrav, men inte lagt många timmar på att verkligen göra vad jag kan för att höja elevernas motivation. Våra styrdokument är ju i mångt och mycket skrivna så att motivation till lärande antas finnas, och att vi med den utgångspunkten ska lära eleverna på bästa möjliga sätt. Verkligheten är emellertid en annan. Här följer det jag vill arbeta vidare med i mitt klassrum för att höja elevernas motivation:


Motivation ur olika psykologiska perspektiv
 • Lärarens roll är att få eleverna att förstå. Förståelse är nyckeln till motivation, betonar Gärdenfors. Han poängterar också att för att en lärare ska kunna ge eleverna förståelse måste hen själv ha en djup förståelse för ämnet, kunna se mönster och se potentiella hinder för lärandet. Eleverna tycker ofta om när jag ger många vardagliga exempel i psykologin, genom att applicera kunskapen på sitt eget liv blir den komplexa teorin begriplig och eleven förstår. Likaså verkar fallstudier och att tillämpa begrepp och teorier på de samma öka förståelsen.
 • Om eleverna upplever kontroll över sin lärsituation ökar motivationen. Det är en hel del vi inte kan påverka runt elevernas lärsituation utifrån kursplanens mål och kunskapskrav, skolans organisation och lektionens placering i schemat. Att vara tydlig med lektionens syfte och mål och låta eleverna påverka det som går att påverka så som datum för prov, när rasten ska ligga i våra långpass, att ibland arbeta med beting borde emellertid öka eleverna känsla av kontroll. Oftast brukar jag, efter varje examination, låta eleverna utvärdera arbetsområdet, sin egen och min insats. Nästa lektion återkopplar jag deras svar till dem och diskuterar förbättringar inför nästa moment. Att ge dem inflytande över undervisningsformer och möjlighet att utvärdera tänker jag också borde öka deras känsla av kontroll.
 • Lärarens engagemang för ett ämne ökar motivationen.
 • Den inre motivationen hos eleverna ökar med nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. Alltså: om eleverna får en möjlighet att vara nyfikna, visa vad de kan och uppnå mål tillsammans med andra stärks den inre motorn hos eleven, den som gör att eleven vill lära för att det är kul att lära sig. Nyfikenhet kan skapas med hjälp av "information gap", det vill säga att man utelämnar information för att eleverna ska bli nyfikna och vilja veta mer. (Precis samma sak som att skriva cliffhangers i romaner för övrigt). Detta vill jag göra mer! Har märkt att det sättet att arbeta bär likhet med berättarkonstens, en konstform som kanske tappat populäritet i klassrummet, men som verkar ligga nära människans natur. En god berättare kan trollbinda vilken publik som helst. Nyfikenhet kan också skapas genom att jag som lärare utgår från en (autentisk) fråga eller ett problem när jag undervisar: Är minnet pålitligt? Hur blir man motiverad? eller Varför liknar så många filmer varandra?
 • Yttre belöningar (så som betyg, pengar eller resultatberöm) kan skada den inre motivationen hos eleven. För de elever med sämst förkunskaper och lägst motivation kan emellertid beröm vara viktigt för motivationen. Ingen enkel uppgift att belöna rätt, alltså!
 • Att spelifiera/gamifiera undervisningen ska höja elevernas motivation, enligt Gärdenfors. Många ungdomar kan spela datorspel i timmar - tänk om de hade samma motivation till att plugga matematik? Att gamifiera undervisningen är att stjäla datorspelens motivationshöjare såsom tävling, utmaningar och belöningar på rätt nivå och placera dem i klassrummet. Gärdenfors förespråkar att ge ungdomarna utmaningar eller problem som ska lösas. Uppdraget ska kompletteras med handledning och teoretisk koppling för att öka förståelse.

Det skulle vara väldigt roligt att undersöka elevernas syn på motivation vidare (Kanske material för en magisteruppsats?). Tydligt var att deras syn på motivation ändrades under arbetets gång. De hade till en början inte många egna redskap att höja sin motivation med och ofta gav de uttryck för en förenklad bild av hur motivation för lärande skapas ("Det måste vara kul, annars lär jag mig inget."). Tänk vad som kunde förändras i skolan om vi kunde ge dem fler redskap att förstå sin egen motivation?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...