torsdag 5 februari 2015

Kunskapsomdömen

Josefin, 
på facebook i gruppen Bedömning för lärande kom en diskussion upp kring kunskapsomdömen. Så här skrev den läraren som postade inlägget:
"Jag har en ganska stor fråga men hoppas att någon orkar/vill svara. Hur dokumenterar ni elevens utveckling? Jag använder schoolsofts matriser i slutet av ett moment/arbetsområde (självklart med feedback under arbetets gång och i slutet) men dessa är summativa. Enl Lundahl är det inte fel att summera utifrån kunskapskraven efter ett moment men är nyfiken på hur ni gör och hur jag kan utveckla/förbättra min egen dokumentation. Tack på förhand! "
(Anna som läraren heter skrev också ett inlägg på sin blogg i samband med detta. Där tar hon upp några viktiga frågeställningar.)

Jag svarade:
"Jag har jobbat jättemycket med detta denna termin. Jag jobbar på gymnasiet. Jag delar in kursen i tydliga moment, efter varje moment gör jag precis som du säger en summering av elevernas kunskaper, Gustavsson,Måhl och Sundblad kallar det i sin bok Prov och arbetsuppgifter - en handbok, för kunskapsomdöme. Jag utgår då framförallt från examinationen, men kan även väga in lektioner, diskussioner, läxor och annat, ja eg alla de sätt eleven har visat vad den kan och så försöker jag summera det så sakligt som möjligt utifrån de mål jag satt upp för momentet. Målen och dess formuleringar blir kanonviktiga, där är jag inte riktigt i hamn, men jag jobbar på det.  genom att göra så hör blir det tydligt för både mig och eleven vad den kan. Jag ska se om jag kan/ vågar visa ett exempel. hur gör du? Har du ngt exempel som du vill visa?"
Jag har som sagt använt mig av Gustavsson, Måhl och Sundblads (2012) böcker Prov och arbetuppgifter - en handbok och Betygssättning- en handbok och jag är som alltid mycket influerad av dr. Lundahl. I Gustavsson, Måhl och Sundblads böcker talar mycket om kunskapsomdömen, att de är som avstamp och ett sätt att synliggöra kunskapen eleven besitter vid ett specifikt tillfälle. Dessa kunskapsomdömen blir som en kunskapskarta för läraren, eleven och vårdnadshavaren, kartan visar vad som gjorts, vart man är på väg och nästa steg.

Jag delar upp de kurser som är på 100 poäng i tre till fem delar och har detta läsår skrivit kunskapsomdömen efter varje moment. Jag ger också ett summativt betygsomdöme vid dessa tillfällen. Under momentets gång jobbar jag så klart formativt enligt konstens alla regler med hjälp av elevexempel, kamratbedömning, feedback på övningsuppgifter, exittickets, självskattningar, quiz och så vidare. All den feedback eleverna får samlar de i sin mapp (pappersform) fram till examinationen. När examinationen är gjord summeras elevens kunskaper i form av ett kunskapsomdöme på just det momentet. Intentionen är att det ska vara tydligt för mig, eleven och vårdnadshavaren vad eleven kan och har presterat samt att eleven får en hint om vad som behöver göras i nästa steg. Nästa steg formuleras egentligen mer tydligt i den löpande formativa bedömningen som sker på lektioner. Fokus på kunskapsomdömet är- vad kan eleven här och nu.

När jag planerar ett moment tänker jag först igenom (utifrån ämnesplan och kursplan) vad eleverna ska lära sig, jag försöker då konkretisera målen så tydligt som möjligt och få med någon/några förmågor. Jag bestämmer därefter hur jag ska examinera momentet för att sedan planera hur lärandet ska ske. Allt för att eleverna ska känna att det hänger samman (alignment). Jag är noga med vilka källor vi använder och jag vill se att eleven kan dem, det är de vi utgår från i första hand. Målen formuleras alltså utifrån källorna.

Skriver jag t.ex. i målen att eleven ska kunna redogöra för något, då fokuserar vi och arbetar mycket med redogörelser på lektionerna.

Jag känner mig inte helt bekväm med att visa mina kunskapsomdömen, jag är helt enkelt kritisk till mina egna formuleringar och språkbruk. Jag vet inte om jag gör "rätt" och om det gynnar eleven. Den respons jag fått har dock varit positiv båda från de föräldrar som hört av sig, elever, du och skolledning. Det jag ifrågasätter är:
- Är språket får svårt och oförståeligt?
- Ska jag konkretisera kunskapskraven mer?
- Jag har undvikit formuleringar som t.ex. "vad duktig du är" och istället försökt vara konkret i vad eleven visar för kunskaper och med vilken kvalitet. Är det bra?
- Hur gör jag målen tydligare?
- Jag skriver även saker som "bidragit till ett gott klimat" och "minns". Är det relevant?
- Hur ska F formuleras så att det är tydligt för eleven och samtidigt ge en känsla av att det inte är kört? F behöver också formuleras än mer individuellt beroende på svårigheter och stödinsatser.

Mål:
Du ska kunna beskriva och redogöra för människors lärande och utveckling utifrån spädbarnsåldern, förskoleåldern och skolåldern. Du ska även kunna redogöra för vad som påverkar människans lärande och växande. Det är även viktigt att du kommer ihåg dessa kunskaper, då det ska ligga som grund för kommande kurser och APL.


Kunskapskrav

A
C
E
Du redogör utförligt (detaljerat) och nyanserat för människors utveckling och lärande.
Du ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder du med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika perspektiv samt förklarar komplexa samband.
Du redogör utförligt (detaljerat) för människors lärande och utveckling.
Du ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika perspektiv samt förklarar samband.
Du redogör översiktligt för människors lärande och utveckling.
Du ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika perspektiv samt förklarar enkla samband.  

C
Du har visat tydligt att du nått målet för delkurs A och du har visat det på C-nivå. Du har visat att kan beskriva och redogöra för människors lärande och utveckling utifrån spädbarnsåldern, förskoleåldern och skolåldern på utförligt sätt. Du har även visat att du kan redogöra för vad som påverkar människans lärande och växande. Du har också visat att du minns dessa kunskaper. Det är viktigt att du har dessa kunskaper då det ska ligga som grund för kommande kurser och APL. Du har haft lärande i fokus på lektionerna och du har lyssnat på den feedback jag gett vilket bland annat visat sig i de goda resultaten. Du har bidragit till en god stämning i gruppen och du har även gett  bra input i de diskussioner vi haft.


E
Du har visat att du nått målet för delkurs A och du har visat det på E-nivå. Du har visat att du kan beskriva och redogöra för människors lärande och utveckling utifrån spädbarnsåldern, förskoleåldern och skolåldern på ett översiktligt sätt. Du har visat att du kan redogöra för vad som påverkar människans lärande och växande. Du har även visat att du minns dessa kunskaper. Det är viktigt att du har dessa kunskaper då det ska ligga som grund för kommande kurser och APL. För att höja dig till nästa kunskapsnivå behöver du tänka på att även studera hemma och satsa på att få djupare kunskaper för att sedan kunna redogöra för innehållet på ett mer utförligt och detaljerat sätt. Du skulle även få hjälp av att lyssna till den feedback jag gett dig i det uppgifter ni gjort under lektionerna.
Du har haft lärande i fokus på  en del av lektionerna och du har bidragit till en god stämning i gruppen.


F
Du har inte i dagsläget visat att du nått målet för delkurs A då du bland annat inte gjort provet, du har dessutom varit frånvarande på 40% av lektionerna. Du behöver visa att du kan beskriva och redogöra för människors lärande och utveckling utifrån spädbarnsåldern, förskoleåldern och skolålder samt att du kan redogöra för vad som påverkar människans lärande och växande. Du behöver också visa att du minns dessa kunskaper. Det är viktigt att du har dessa kunskaper då det ska ligga som grund för kommande kurser och APL. Det är viktigt att du har lärande i fokus på lektionerna och att du kommer på alla lektioner, detta så att du inte halkar efter under kursens gång. Du riskerar i dagsläget ett F i kursen Lärande och utveckling och behöver ta igen de kunskaper du missat samt göra omprovet den 21/10 kl 09:00-10:30 K5 (Grupprum). Du är mycket välkommen på stöd hos mig på fredagar kl 14:10.

Så här använder jag schoolsoft:
  1. Jag skapar en uppgift som är examination till momentet. Jag markerar att jag kan göra resultatredovisning. I beskrivningen skriver jag in mål, hur examinationen ska gå till och källor.
  2. När examinationen är klar, skapar jag ett dokument där jag skriver olika förslag på kunskapsomdömen.
  3. Jag resultatredovisar sedan i uppgiften på varje elev, då använder jag min mall från dokumentet och anpassar texten till varje elev.
  4. Jag använder sedan dessa kunskapsomdömen i själva ämnesrapporten. Jag klistrar helt enkelt in resultatredovisningarna från varje moment rakt in i ämnesrapporten. Jag lägger du till saker om jag behöver. Jag sparar massor av tid genom att göra så här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...