lördag 22 februari 2014

Att synliggöra kunskapskraven

Josefin, 

här kommer den utlovade beskrivningen om hur jag jobbat med att synliggör vad som krävs för de olika kunskapskraven när man t.ex. skriver prov. Jag har gjort detta i flera klasser och det har visat sig vara mycket effektivt. Fler elever når bättre resultat. 

Jag gör detta i flera steg. 

1. Jag delar in klassen i grupper. Eleverna får typiska provfrågor som har med ämnet att göra. I grupperna och med hjälp av böcker och anteckningar från lektioner ska de nu sätta ihop det perfekta svaret på frågan - ett A-svar helt enkelt. Provfrågorna innehåller en beskrivande del och en analyserande och / eller jämförande del. 

2. Svaren får eleverna skriva på väggplanscher som vi sedan sätter upp i klassrummet, synligt för alla att se. Eleverna får också redovisa sina svar. 

3. Efter det får eleverna titta på kunskapskraven och bedöma de olika svaren. De får diskutera kvalitet - vad är bra i texterna de producerat? Vad kan de förbättra? Hur beskriver man utförligt och nyanserat? Hur analyserar man och drar slutsatser? Hur gör man riktigt bra jämförelser? Hur visar man att man förstått? Vad är ett bra exempel? Och så vidare. 

4. De får samtidigt som de analyserar texterna fylla i listan med kvalitetsmarkörer du ser här nedan. Där ska de skatta på vilken nivå de prickat in de olika kvaliteterna. (Denna lista gjordes ihop med en av klasserna.) Denna lista har diskuterats innan, under och efter med eleverna. Eleverna får också plocka ut exempel från sina texter på vad som t.ex. kan vara ett komplext samband eller nyanserat. 

Denna lista finns sedan med på provet efter varje svar - den får då funktionen att vara en checklista. Eleven kan kolla av att den fått med allt den behöver för att nå den kvalitet på svar den önskar. 

På detta sett blir både bedömning och feedback mycket effektiv för mig och eleverna. Jag blir tydlig i min bedömning och jag kan ge tydlig feedback.  Eleven har dessutom kanonkoll själv.

Exempel på provfråga:
1. Livsvillkor:  Beskriv hur man levde i jordbrukssamhället och i industrisamhället. Beskriv vilka likheter och skillnader som fanns mellan dessa två samhällen. 
(Vad man levde av, hur man levde och vilka familjeförhållanden man hade.)

När du skrivit klart frågan kryssar du i hur du tycker att du svarat på frågan (1= inte bra, 6= mycket bra)

Du ska
1
2
3
4
5
6
  • beskriva utförligt och detaljerat


  • ge egna exempel


  • visa att du förstått


  • skriva med egna ord


  • använda rätt begrepp och i rätt sammanhang


  • komplexa samband


  • göra jämförelser (likheter och skillnader)


Matriser - en fortsättning

Josefin, 

jag har fortsatt med matriser av olika slag. (Jag har sett här på nätet att kollegor runt om i landet även kallar denna variant för kunskapstrappor.) På senaste provet använde jag mig av tre varianter, en för begreppslig förmåga, en för förmågan att beskriva, analysera och dra slutsatser och en för metakognitiv förmåga.

Här kommer ett litet axplock.

Den första delen av provet handlade om att de skulle definiera olika begrepp. Efter att de gjort den delen fick de skatta sig själv utifrån denna matris.

Begreppslig förmåga
Jag har hört begreppet men kan inte förklara det.  
Jag har hört begreppet och jag kan på ett ungefär förklara det.

Jag förklarar det med några få meningar och kan inte ge något exempel.  
Jag har hört begreppet många gånger och vet vad det betyder.

Jag förklarar det med flera meningar och kan ge ett exempel.
Jag förstår begreppet och jag kan förklara det på ett tydligt sätt.

Jag förklarar utförligt och jag kan ge flera utförliga exempel.

Utförligt - betyder att jag använder mig av många meningar i mina förklaringar.
Jag förstår begreppet och jag kan förklara det för någon annan så att den förstår.

Jag  känner mig trygg  med att använda begreppet när jag skriver och jag använder det på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Jag förklarar begreppet med många meningar och ger flera utförliga exempel.

När jag förklarar det använder jag mig av ett pedagogiskt språk och jag använder flera pedagogiska begrepp som stöd i mina förklaringar.  

I den andra delen fick de ett "case" de skulle reda ut. De fick en situation (en typisk situation som de känner igen från sin APL)  beskriven för sig, de skulle i sin tur beskriva problemet, analysera det, komma med förslag på lösningar och dra slutsatser om hur de ville lösa det.  Efter att de gjort detta fick de skatta sig själva utifrån denna matris.

Förmågan att beskriva, analysera och dra slutsatser
Jag beskriver problemet mycket kortfattat men kommer inte på några förslag till förbättringar.   
Jag förstår problemet på ett ungefär. Jag beskriver problemet översiktligt (kortfattat) och jag kommer på några få förslag till förbättringar.   
Jag förstår problemet. Jag beskriver problemet med fler meningar och jag ger flera förslag till förbättringar.
Jag förstår problemet och ser direkt vilka förbättringar som behöver göras.

Jag kan beskriva problemet utförligt (med många meningar) och jag kan göra det på ett tydligt sätt. Jag ger många exempel på förbättringar som kan göras.

Jag diskuterar även kortfattat fördelar och nackdelarna med mina förslag samt vilka svårigheter man kan stöta på.

Jag förstår problemet och ser direkt vilka förbättringar som behöver göras.

Jag  känner mig trygg  med att använda ett pedagogiskt språk med “rätt” begrepp i rätt sammanhang.

Jag kan beskriva problemet utförligt (med många meningar) och jag kan göra det på ett tydligt sätt. 

Jag ger många exempel på förbättringar som kan göras. 

Jag diskuterar även utförligt fördelar och nackdelarna med mina förslag samt vilka svårigheter man kan stöta på.


Den sista delen var en helt vanlig skattning om hur väl förberedda de var för provet och hur de tagit ansvar för sitt lärande. Jag hade fler frågor, det här är endast några av dem. 

Metakognitiv förmåga
Hur mycket studerade du till förhöret? (Ringa in de påståenden som stämmer med dig.)
Jag har varit på några av lektionerna i detta moment och har jobbat med det vi gjort då.

Jag har inte studerat hemma.
Jag har varit på alla lektioner och gjort alla uppgifter.

Jag har hängt med och försökt förstå.

Jag har inte studerat hemma.
Jag har varit på alla lektioner.

På lektionerna har jag varit aktiv och verkligen jobbat för att förstå och lära mig det vi ska kunna.

Jag har studerat lite grann hemma.
Jag har varit på alla lektioner.

Jag har tagit stort ansvar för mitt lärande genom att vara aktiv på lektionerna och verkligen jobbat för att förstå och lära mig det vi ska kunna.

Jag har studerat mycket hemma.

För att lyckas i skolan behöver man ta ansvar för sitt eget lärande. Hur gör du för att ta ansvar för ditt eget lärande?

Vad tycker du, Josefin? Jag vet inte själv vad jag anser om mina formuleringar. Men, jag har verkligen försökt skriva på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Många gånger krånglar vi till det med ett allt för avancerat språk. Jag ville inte det den här gången, jag ville skriva ner exakt vad jag tänkte med hjälp av lättillgängliga formuleringar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...