lördag 22 mars 2014

Vad är kvalitet i bedömning?

Josefin, 
jag har den senaste tiden funderat mycket på vad kvalitet i bedömning är. Bedömning är något som är hett i skol- Sverige och det diskuteras och forskas om både här och där. Jag har  har "scannat" av Skolverkets publikationer och hemsida. Jag har också tittat en hel del på Malmö högskolas hemsida - där finns det mycket praxisnära och matnyttigt när det kommer till bedömning i APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Jag har plockat ut de begrepp som dyker upp i de olika texterna för att försöka hitta kärnan i vad man anser vara kvalitet i bedömning idag. Genom att titta på dessa begrepp har jag försökt utvärdera min egen bedömning för att kvalitetssäkra den. 

Kvalitet i bedömning är:

  • att bedömningen utgår från styrdokumenten, 
  • att bedömningen är tydlig, likvärdig, trovärdig, kommunicerad, utvärderad, allsidig, motiverande, återkopplande, relevant, autentisk, planerad, dokumenterad, lärande och systematisk.


Varje begrepp kan man vrida och vända på åt alla håll och kanter. Jag diskuterar dem endast kort här. 

Att bedömningen ska utgå från våra styrdokument är ju inte så mycket att diskutera - det gäller att man kan sina styrdokument och att det man bedömer är väl förankrat i dem. 

Tydlighet i bedömningen är viktig för alla inblandade - om jag som lärare är tydlig med vad, hur, varför något ska bedömas så har eleven lättare att nå högre resultat. Jag som lärare är då också tydligare i min återkoppling till eleven. Eleven blir då också tydligare i sin återkoppling till mig som lärare - vilket leder till att jag som lärare kan anpassa min undervisning till den aktuella gruppen av elever. Jag som lärare kan motivera betyget på ett tydligt sätt och då blir också bedömningen mer trovärdig och rättssäker. 

Likvärdighet är något som diskuteras mycket just nu. Vår målstyrda skola vilar på att vi lärare pratar med varandra- tillsammans skapar vi innehållet och värderingarna i vad som står i våra styrdokument. Vi - tillsammans skapar tolkningar och samsyn kring t.ex. progressionsuttrycken och målen i våra ämnesplaner. Utan dessa gemensamma tolkningar, diskussioner och sambedömningar kommer vi aldrig att nå en likvärdighet (frågan är om vi någonsin kommer till en total likvärdighet - men vi kan i alla fall sträva efter det). Vi behöver varandra, vi behöver kommunicera och tillsammans skapar vi likvärdighet. 

Vad gör bedömningen trovärdig? Att ha en god relation och kommunikation med sina elever är en bra bas att stå på när det kommer till trovärdighet i bedömningen. Alla de begrepp jag tidigare tagit upp går in i detta begrepp. Men den viktigaste delen tror jag handlar om kommunikation och tydlighet samt att allt är sprunget ur styrdokumenten. Här är det viktigt att jag som lärare kan prata om vad, hur och varför jag bedömer och att jag ger kvalitativ återkoppling till eleven. 

Kommunikation med elev (och vårdnadshavare) är oerhört viktig när det kommer till bedömning. Att kunna svara på frågorna: Vad ska jag bedöma? Varför ska jag bedöma just detta och hur ska bedömningen användas? Vad har bedömningen för syfte och hur påverkar den elevens betyg? Hur ska det bedömas? Hur ska det dokumenteras? Vilken återkoppling ska eleven få och när ska det ske? När ska det bedömas? Alla dessa frågor ska man kunna svara på och vara tydlig med i sin kommunikation. Det är också viktigt att man kan kommunicera vad man tittar på och vilka kunskapskrav man utgår ifrån. Som lärare ska man kunna förklara och hjälpa eleven framåt till en förståelse för vad som gäller för de olika betygsstegen. 

Att utvärdera sin egen bedömning ihop med eleverna är också viktig. Det kan göras på många olika sätt. Det kan göras med en vanlig enkät eller genom diskussioner. Det kan också vara genom t.ex. exittickets eller genom elevens självvärderingar. Genom dessa får man som lärare syn på vad man behöver förtydliga och fylla på med i undervisningen och också i kommunikationen när det kommer till bedömning. 

Allsidig bedömning är också viktig för att eleven ska ges rättvisa att visa sina kunskaper. Begreppet allsidig tycker jag är svår att utreda vad det innebär. Det kan vid första anblick vara ett självklart begrepp men när man djupdyker i det är det mycket komplext i min mening. Det första man tänker på är att bedömning i en kurs t.ex. ska innehålla många olika metoder för bedömning t.ex. prov, klassrumsdiskussioner, olika inlämningsuppgifter, olika texttyper, involvering av IKT m.m. Jag har här tagit upp de vanligaste sätten att bedöma på - men jag tror att om vi tillsammans som lärarkår utforskar detta begrepp kan vi hjälpa varandra att vara mer kreativa och tänka utanför ramarna så att bedömningen blir än mer allsidig. 

Själva bedömningssituationen kan vara och bli motiverande och taggande för eleven. Den kan läggas upp på ett sådant sätt att den skapar förutsättningar för lärande och är motiverande för eleven att vilja  lära sig mer. Hur blir den då det? Här tror jag begreppen kommunikation, trovärdighet, likvärdighet, tydlighet och framförallt allsidighet kommer in. Det är också relevant att prata med eleverna om hur de upplever olika bedömningssituationer och att man här låter dem vara med och påverka. 

Återkopplande eller formativ bedömning som det också kan kallas är mycket viktig för eleven, återkopplingen är också viktig för läraren då den visar på vad man behöver ändra, lägga till och förtydliga i sin undervisning. Återkopplingen hjälper eleven framåt i sitt lärande - eleven får hjälp att se vad som är kvalitet och vad som gäller för de olika betygsstegen. Riktigt bra och tydlig feedback kan också vara motiverande för eleven att vilja lära sig mer och att nå högre resultat. 

Relevant och autentisk bedömning är också viktig för motivationen och trovärdigheten. Relevant handlar bl.a. om att bedömningen ska handla om rätt saker - att bedömningen utgår från våra styrdokument och att bedömningen är relevant i relation till kursens innehåll. Att bedömningen är autentisk är mer komplext. Den autentiska bedömningen handlar bl.a. om att bedömningssituationerna är autentiska och i kombination relevanta. Frågan är hur autentisk en bedömning kan vara i skolförlagd utbildning? Det är lättare enligt min mening att få bedömningen mer autentisk i t.ex. arbetsplatsförlagt lärande. En utmaning i den skolförlagda delen är att få bedömningen autentisk. 

Att planera bedömningen noga är en förutsättning för att bedömningen ska bli tydlig och ger då också förutsättningar för att bli kommunicerad. Det höjer också sannolikheten att bedömningen blir trovärdig och får då följden av att bli motiverande. Som lärare blir man tryggare i sin bedömning och man blir då också bättre på att kommunicera vad som gäller vilket kan resultera i bättre resultat. Om bedömningen är välplanerad kan man som lärare anpassa och planera undervisningen och lärandet än mer riktat. 

Att vara tydlig med hur, vad och varför bedömningen dokumenteras är viktigt del i att eleven ska känna trygghet i hur bedömningen går till. För skolan är det viktigt att bedömningen dokumenteras om det skulle vara så att man av någon anledning behöver göra en överlämning. Resultaten ska vara tydliga för alla inblandade - skola, lärare, elev, vårdnadshavare, elevhälsovård m.fl. Att dokumentera bedömning och återkoppling är viktig för att se var eleven var, var den befinner sig och var den ska i sitt lärande. 

Bedömning ska främja lärande. Om bedömningen är tydlig, motiverande, kommunicerad, planerad, relevant och trovärdig har man alla förutsättningar för att den ska främja lärande. Är den dessutom återkopplande höjer det sannolikheten för att bedömningen ska främja lärandet. En fråga jag funderat mycket på och också använder mig av är att jag försöker skapa bedömningssituationer som är lärande. 

Systematisk bedömning är framförallt att det finns klara och tydliga rutiner kring bedömningen som är återkommande. 

Jag har här endast översiktligt diskuterat begreppen. Varje begrepp innehåller så mycket mer. Josefin - hur tänker du kring begreppen? Vad lägger du i dem? Vad anser du vara de viktigaste faktorerna när det kommer till kvalitet i bedömning?

Några länkar och källor:
http://www.skolverket.se/bedomning
http://www.skolverket.se/bedomning/sambedomning
Bedömning i yrkesämnen
Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
Malmö högskola - om bedömning på APL
Läroplanen för gymnasieskolan s. 14-15 om bedömning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...