lördag 30 november 2013

Kvalitet

Josefin, 
jag har funderat mycket kring begreppet kvalitet. Vad är kvalitet i skolan och i min egen undervisning? Hur mäter man det och vem mäter det? Det finns ju så klart många kategorier och parametrar här som man kan utgå ifrån. 

Så här definierar Skolverket vad kvalitet är i publikationen Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet s. 45. 
"Kvalitet
Skolverket definierar kvalitet inom utbildningsväsendet som en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten 
− uppfyller nationella mål,
− svarar mot nationella krav och riktlinjer, 
− uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt 
− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringarutifrån rådande förutsättningar."
Skolan skall på alla nivåer arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och sträva efter kvalitet. Rektor och huvudman är uttalat ansvariga för detta arbete på organisationsnivå, men vi lärare är också ansvariga för detta arbete ända ner och in i vårt klassrum och vår egen undervisning.

På Skolverkets hemsida  finns en del, som handlar om systematiskt kvalitetsarbete och den utgår från den här enkla modellen och dessa frågor. 

Vad innebär då detta för mig i min undervisning och i mitt klassrum? 
  1. Att börja i styrdokumenten är ju en självklarhet. Om jag dessutom försöker göra dem så lättbegripliga för mig och eleverna som möjligt har jag lättare att bedöma och eleverna har lättare att nå målen. Jag planerar också in hur bedömningen skall gå till i ett tidigt stadium, jag planerar för bedömning och lägger upp undervisningen utifrån den. 
  2. Om jag dessutom gör en nulägesanalys av var jag och eleverna befinner oss  i förhållande till de mål jag plockat ut från styrdokumenten kan jag anpassa undervisningen och möta upp eleverna där de befinner sig. Utifrån denna nulägesanalys kan jag formulera egna mål med undervisningen. 
  3. I genomförandet av momentet utvärderar jag hur undervisningen och lärandet fungerar, detta gör jag genom den formativa bedömningen. Där får jag ständig feedback av var eleverna befinner sig och jag kan anpassa vad vi sysslar med efter hand. 
  4. Genom den summativa bedömningen i slutet av momentet får jag kvittot på hur det gått. Här kan jag analysera min undervisning i sin helhet. Jag kan också göra en moment-utvärdering för att få fram vad eleverna tyckt och hur de upplevt lärandet. Jag gör de justeringar jag behöver göra utifrån utvärderingen och utifrån dessa resultat påbörjar jag cirkeln igen inför nästa moment. 
Genom detta sätt att arbeta, arbetar även jag med systematiskt kvalitetsarbete i mitt klassrum. Jag tycker att det är så härligt att punkten om att man ska vara självreglerande (− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar) i Skolverkets definition av kvalitet finns med. Det innebär att ingen av oss behöver vara perfekt, men att om vi ständigt tar utgångspunkt och stöd i våra styrdokument och att vi systematiskt följer upp och självreglerar vår undervisning så är vi en bra bit på väg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...