lördag 14 september 2013

Betyg och bedömning i yrkesämnen, konferens i Skolverkets regi

Josefin, 
jag har varit på konferens i Skolverkets regi om betyg och bedömning i yrkesämnen. 

Dagen började med att några representanter från Skolverket höll ett kort föredrag och visade några bedömningsexempel. Fokus låg på hur man kan konkretisera våra styrdokument för eleverna. Vi fick sedan sätta oss i program- och inriktningsgrupper. I dessa grupper fick vi i uppgift att ta fram ett exempel på arbetsområde* (moment) samt hur detta område skulle examineras. 

Det är så härligt att få träffa kollegor från andra skolor. Jag slås varje gång av att vi tampas med samma problematik, ibland får man för sig att man är ensam om de problem man försöker lösa. Men ack, vi är fler. Att få träffas så här och prata om hur vi löser dessa problem bidrar verkligen till likvärdigheten mellan skolorna. 

De exempel på arbetsområden (moment)vi fick ta del av, var mycket konkreta och bra. Fokus i kommunikationen till eleverna låg i första hand på själva görandet. När eleven vet vad den ska göra kan man föra in konkretisering av kunskapskraven/förmågorna med tydliga indikatorer på de olika betygsstegen/kunskapskraven. 

Jag ska här visa det exempel som vi i den grupp jag deltog i kom fram till (Barn- och fritidsprogrammet, pedagogisk inriktning). Den utgår från en av de mallar vi fick ta del av. Det enda vi ändrat är att vi inte konkretiserat alla nivåer av kunskapskraven utan endast gjort det med A-nivån.


Ämne
Att göra
Mål och central innehåll
Ämne: Pedagogik

Kurs: Pedagogiskt ledarskap, 100p

Kurskod: PEDPEG0

När: I senare delen av utbildningen

APL-uppgift i kursen pedagogiskt ledarskap.

Eleven skall planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en/flera aktivitet/er med en/flera grupp/er barn.

Fokus/perspektiv:
Ledarskap
Mål 4:
Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Central innehåll:
Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.


Kunskapskrav för A
Konkretisering/indikatorer på A-nivå
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå i genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid handlandet. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbete är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven tar initiativ till den/de aktiviteter som skall göras, driver och tar ansvar för hela processen.

Eleven väljer en aktivitet som utgår från ett behov hos barngruppen eller verksamheten. Eleven samverkar och stämmer av med handledaren att aktiviteten är lämplig.

Elevens planering innehåller en tydlig och nedskriven koppling till verksamhetens styrdokumen.

Elevens planering innehåller “tänka” problem och lösningar på dessa. (riskanalys)

Eleven har i genomförandet ett tydligt och medvetet ledarskap som är situationsanpassat. Eleven visar ett tydligt engagemang.

Eleven dokumenterar barngruppens lärande och upplevelse av aktiviteten på valfritt sätt, synligt för barn och vuxna.

Elevens utvärdering skall vara utförlig och bland annat innehålla: reflektioner/utvärdering av det egna ledarskapet/lärandet/processen, barnens upplevelse och lärande, handledarens upplevelse och måluppfyllelse.
Eleven använder i sin kommunikation och dokumentation ett korrektyrkesspråk.

Eleven visar ett tydligt proffessionellt förhållningssätt.


Rekommendationer:
Gå på: Kvalitet i apl: uppföljningskonferenser i oktober
Läsa: Bedömning i yrkesämnen, Publikation, Skolverket

*Representanterna använde begreppet arbetsområden när de pratade om ett avgränsat område i en kurs. Du  (Joefin) och jag har använt begreppet moment.

Tidigare skrivet om bedömning i yrkesämnen: http://larareemellan.blogspot.se/2012/10/bedomning-for-yrkesamnen.html

Från grupparbetet:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...