torsdag 7 juni 2012

Grundstruktur i kurserna - alignment, lektionstyper och examination

Jag ska efter våra diskussioner och den långa diskussionen vi hade idag försöka sammanfatta vad vi kommit fram till. Detta är våra gemensamma tankar, så det är bara för dig att gå in och ändra i detta inlägg om du tycker att något är felaktigt eller att det är något du vill lägga till eller ändra. Det här är ett gemensamt inlägg.  

Vi har under året haft några problemområden vi kommit tillbaka till, dessa är:

 • Synliggörandet av vilka kunskaper/stoff/fakta som krävs på de olika betygsstegen för eleven och oss själva.
 • En grundstruktur i kurserna har saknats.
 • Terminsplaneringen har tjänat ut sin roll, vad ersätter denna?
 • Vad ska examineras och hur?
 • Vad står syfte, mål, centralt innehåll och betygskriterierna för i ämnet och kursen, hur ska man använda dem?
 • Hur ska man använda matriser på ett bra sätt och hur ska man synliggöra dessa för eleverna?
 • Hur ska man hantera kompletteringsträsket och omprovsträsket?
 • Hur ska allt dokumenteras?
 • Förbättringsvägg- digitalt?
 • Ämneskonferenserna behöver "upphottas".

Exempel på hur man kan arbeta:

 1. Alignment är basen för planeringarna. Se exempel här (i kursen lärande och utveckling, ett levande dokument).
 2. Det finns olika lektionstyper man använder sig av för att nå målen, dessa synliggörs även för eleven. 
  1. Uppstartslektion. 
   • Här visar man alignmentet av kursen eller det område man ska arbeta med. Man bestämmer med eleven vilka lektionstyper man vill ha och hur många, samt examinationsform. Eleverna får önska när examinationen sker. Här går man igenom målet och det centrala innehållet. 
  2. Faktalektioner
   • Här sker inlärningen av begrepp och teorier. Man kan ha rena förmedlingslektioner, instuderingsfrågor, quiz, loggboksreflektioner (faktareflektioner där eleven summerar sina kunskaper och reflektioner kring det egna lärandet) m.m. Fokus på dessa lektioner är faktainhämtning. 
  3. Förmåga ("Big five") lektioner
   • Fokus är på dessa lektioner förmågorna. Här övar man förmågorna och tillämpningen av  faktan och teorierna, samtidigt befäster man under dessa lektioner faktan och teorierna.
  4. Examinationslektioner
   • Här är fokus på bedömning. Här får eleven tillfälle att visa hur den behärskar både fakta och tillämpning av faktan.
  5. Utvärderingslektion
   • Här gör man en kursutvärdering, man fyller i matriser, eleven gör reflektioner kring sitt eget lärande och man tittar framåt (hur vill man att nästa avsnitt ska se ut, vad behöver klassen generellt träna mer på) 
 3. Eleven examineras först en gång, fyller efter det i sin matris, detta diskuteras och jämförs med lärarens. Eleven bestämmer sig om den är nöjd eller inte och har då två vägar att gå. Om eleven är nöjd är den klar och betygssatt på det målet, om eleven inte är nöjd får den chans att examineras en gång till på det målet. (Hur detta görs har vi ju pratat om, om det sker endast i provform eller någon anna form, om det endast sker på bestämd omprovstid eller stödtid eller lektionstid?)  Allt sker inom detta område, sedan stängs dörren för kompletteringar för de som vill höja sina betyg på just det här målet. För de som fått F på detta område finns det ändå ÅP på och andra speciallösningar. 
 4. På ämneskonferenserna diskuteras alignmenten, där bestäms i stoffet/fakta/teorierna som krävs för de olika betyggstegen. Här samlar man även ihop idéer om vad som kan göras på de olika lektionstyperna. Allt samlas i ett gemensamt alignment för kursen. Här samlar man även in elevexempel på de olika betygsstegen. 
Se även:
http://larareemellan.blogspot.se/2012/06/alignment-20.html
http://larareemellan.blogspot.se/2012/04/att-gora-ett-alignment.html
http://larareemellan.blogspot.se/2012/05/big-five.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...